سقف غشایی مدل هورشید

تحلیل سازه

واحد سازنده ی غشای کششی با کابل های موازی، ترکیبی است از دو دکل (که تکیه گاه کابل های خط الراس هستند) ، غشای پارچه ای و کابل های مهاری (که دو انتهای کابل اصلی را به زمین متصل می کنند).

کابل های خط الرأسي، از راس شروع شده و تا رأس دکل دیگر ادامه می یابند و در نهایت یک منحنی طنابی را شکل می دهند.

در این جا از آن با نام راس غشا یاد می شود. کابل های مقعر لبه، از نقطه ای روی زمین در یک سمت غشا شروع شده و تا نقطه ی هم عرض خود در سمت دیگر امتداد می یابند. این نوع کابل ها در واقع تعیین کننده ی فرم پایین ترین مقطع غشا (تقعر آن) بوده و قوسی را پدید می آورند که در اینجا از آن با نام تقعر غشا یاد می شود.

تحلیل نیرو

تمامی پارچه ای (چادری) پایدار هستند، زیرا حتی در صورت عدم وجود نیروهای خارجی، سیستمی از نیروهای داخلی برابر و خنثی کننده یکدیگر درون آنها وجود دارد که سازه را پایدار نگاه می دارد.

این تنشها حاصل عمل کرد دکلها و کابل ها در جهت مخالف با انحنای خود پارچه است.

هنگامی که نیروی خارجی اعمال شود، هندسه ی هر کدام از واحدها، به همراه نیروهای داخلی ( به منظور رسیدن تعادل و موازنه ی جدید) تغییر می یابد.

سقف غشایی مدل هورشید

سازه چادری هورشید که فرمی شبیه به پرنده بال گشوده دارد، با نام هایی مثل شاهین ( falcon)، عقاب( Eagle) ، کبوتر (Pigeons)  نیز شناخته و نامگذاری شده اند.

ترکیب استفاده از سازه فلزی لوله و بکسل زیبایی و فرمی هنر به این مدل سایبان های چادری داده است.

بیشترین کار برد این سازه ها برای طراحی فضای سبز و طراحی معماری می باشد.

به دلیل فرم آن سایه اندازی در این سبک از سازه های غشایی کمتر از حالت های دیگر یاد شده می باشد.

سطح پارچه ای غشا، بین کابل های خط الراسی و کابل های مقعر لبه کشیده می شود.

گالری عکس محصول سقف غشایی مدل هورشید