نتایج جستجوی عبارت سازه چادری

سازه های پارچه ای

یکی از سیستم های ساختمانی که در دهه های اخیر به دلیل تعامل و سازگاری با محیط زیست و همچنین انعطاف و پویایی و رفتار خالص در سازه مورد توجه بیشتری قرار گرفته، سیستم های سازه های کششی (کابلی – چادری) می باشد. در سازه های کابلی اجزا عمدتاً...

سقف غشایی مدل کایت

سقف غشایی مدل زین اسبی

سقف غشای منحنی نیم قوس

سقف غشایی خیمه دوبل

خیمه برعکس

شش و هشت وجهی

سقف غشایی مدل هورشید

سقف غشایی مدل خیمه

1 2